Welcome to the Powertex world!

open dag

Angelique Streefkerk is nieuw in de Powertex wereld, met haar onderneming “Liques creations and more”.
Angelique Streefkerk is new in the Powertex world, with her studio “Liques Powertex creations and more”.
Angelique verteld: In de loop van de jaren heeft powertex verschillende keren mijn pad gekruist, toen bleek dat powertex perfect combineert met acrylverf ben ik die twee samen gaan gebruiken met materie en toevoegingen als stone art en 3D Flex, met de mooiste en soms ook de verrassendste resultaten.
Angelique: Powertex has several times crossed my path in the course of the years, when it became apparent that powertex perfectly blends with acrylic paint I am going to use these two together with matter and additions as stone art and 3D Flex, with the most beautiful and sometimes the most surprising results.

angelique.jpg2

Om dat goed te kunnen doen heb ik diverse licenties voor powertex cursusleidster behaald.
To be able to do that properly, I have several licenses as a powertex teacher.
Toen ik eenmaal het besluit had genomen om van mijn passie mijn beroep te maken ben ik over veel dingen gaan nadenken.
Once I had taken the decision to make my passion my job, I start thinking about many things.

angelique.jpg1

Heel geschikt is om dan een ondernemingsplan te schrijven je wordt verplicht over echt alles na te denken.
I started to write a business plan you’ll be required to think about absolutely everything.
In een ondernemersplan staan bijvoorbeeld dingen als je persoonlijke motivatie. Je sterke en zwakke eigenschappen en vaardigheden. De rechtsvorm, welke ga je kiezen. Wat is je doelgroep? Haha makkelijk iedereen kan een mooie creatie met powertex maken, maar er is meer! Prijzen, financieel plan, concurrentie, marketing en promotie, doelstelling; missie en visie. De administratie; hoe ga je dat doen en wat doe je zelf wat besteed je uit? Welke locatie.
In a business plan are things like your personal motivation. Your strengths and weaknesses and skills. The legal form, what are you going to choose. What is your target group? Haha easy anyone can make a beautiful creation with powertex, but there is more! Prices, financial plan, competition, marketing and promotion, objective, mission and vision. The administration, how are you going to do that and what do you do for yourself what you spent out? Which location.angelique
Wanneer je dat gedaan hebt volgt de start, inschrijven bij de Kvk, maken van een website, facebook, het maken van je marketingmateriaal, promotie maken en dan is het wachten op de eerste aanmeldingen, heel spannend!
When you have done that follows the start, register with the Chamber of Commerce, the website, facebook, making your marketing materials, promotion and then waiting for the first sign-ups, very exciting!
angelique
Angelique, heel veel succes met je onderneming!!! Wil je meer van angelique zien volg haar dan op Facebook en bekijk haar website Liquescreationsandmore. Of ontmoet haar op een van de open dagen op verschillende locaties.
Angelique a lot of success with your company!!! Would you like to see more of angelique follow her on Facebook and view her website Liquescreationsandmore. Or met her on one of the open days at different locations.

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *